ชีวประวัติของคอนสแตนตินมหาราช

ชีวประวัติของคอนสแตนตินมหาราช (จักรพรรดิโรมัน) คอนสแตนตินมหาราชเป็นจักรพรรดิแห่งโรมันเชื้อสายอิลลีเรียนซึ่งปกครองตั้งแต่ปี ค.ศ. 306 ถึง 337 พระองค์ทรงเป็นจักรพรรดิที่ได้รับความนิยม มีชื่อเสียงจากการปฏิรูปการปกครอง การเงิน สังคม และการทหารหลายครั้งเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของจักรวรรดิ ภายใต้การปกครองของเขา หน่วยงานพลเรือนและทหารถูกแยกออกจากกัน และรัฐบาลได้รับการปรับโครงสร้างใหม่ อันที่จริง แนวคิดของจังหวัดแพร่มีต้นกำเนิดในรัชสมัยของพระองค์ ที่สำคัญที่สุด คอนสแตนตินเป็นที่จดจำว่าเป็นจักรพรรดิโรมันองค์แรกที่อ้างว่าเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ และถือเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของศาสนาคริสต์ …